Arbetsmiljölagen – sammanfattning: de 3 viktigaste paragraferna din arbetsgivare ska uppfylla!

Vad vet du som arbetstagare om arbetsmiljölagen? Juridiken kan kännas komplicerad och abstrakt, men den finns där för dig. Är du anställd av ett företag bör din arbetsgivare uppfylla vissa saker i arbetsmiljölagen. Läs om de tre viktigaste här!

lagklubba-sammanfattning-av-arbetsmiljölagen

Vad är arbetsmiljölagen?

Arbetsmiljölagen är en lag som finns till för att förbättra den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, det vill säga det som rör en medarbetarnas välmående och hälsa på deras arbetsplats. Det innebär i sin tur att i princip allt som kan påverka människor  på arbetsplatsen innefattas av arbetsmiljölagen: från arbetsorganisation och stress till luften och ljuden i arbetsmiljön. Den senaste lagändringen antogs 1977. 

Nedan följer en sammanfattning av arbetsmiljölagen, med de tre mest tillämpade paragraferna, som din arbetsgivare bör följa!

1. Arbetsmiljölagen – sammanfattning 2 kap. 1 §

Paragraf 1 i kapitel 2 handlar främst om att arbetsmiljön på en arbetsplats bör vara god och anpassad till arbetets beskaffenhet samt på vilka sätt detta ska säkerställas. Till exempel ska arbetsförhållandena rätta sig efter de anställdas fysiska och psykiska möjligheter, samtidigt som medarbetarna ska ha möjlighet att delta i utformandet av den egna arbetssituationen. Dessutom är det eftersträvansvärt att arbetet är varierande, involverar social kontakt och att sammanhanget mellan en anställds olika arbetsuppgifter är tydligt. 

 2. Arbetsmiljölagen – sammanfattning 3 kap. 2§

En annan betonad paragraf i arbetsmiljölagen är kapitel 3 i paragraf 2, som behandlar arbetsgivarens ansvar att förebygga olyckor och incidenter på arbetsplatsen. Här är tankesättet enkelt att följa och tillämpa i praktiken: allt som kan leda till olycksfall eller orsaka ohälsa måste ersättas med ett säkrare alternativt.

3. Arbetsmiljölagen – sammanfattning 3 kap. 2a§

Den sista sammanfattningen av en paragraf i arbetsmiljölagen är paragraf 2a i kapitel 3. Den beskriver att en arbetsgivare kontinuerligt och ständigt måste verka för en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Arbetsgivaren bör utvärdera risker, utreda arbetsskador och vidta nödvändiga åtgärder direkt eller planera in dem. 

Dessa tre paragrafer följer förhoppningsvis din nuvarande (eller framtida) arbetsgivare, då de täcker grundläggande och humana behov. Om så dock inte är fallet ska du i första hand kontakta ditt skyddsombud eller, om inget sådant finns, ditt fackförbund. 

Arbetsmiljön på SFS Facility

SFS Facility är ett familjeföretag med över 20 års erfarenhet av hotell- och företagsstäd. Vi har kollektivavtal, krisstödsavtal och är naturligtvis godkända av Arbetsmiljöverket. För att vi vill att såväl kunderna som personalen ska känna sig trygga med att välja oss. 

Vill du arbeta med hotellstäd eller företagsstäd med oss? Välkommen med din ansökan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *